!! Başvuru sahibi / Personel, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği işyerinde, işverenin aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek ve yeterli önlemler alınarak, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, iş bu hizmet sözleşmesinden kaynaklı olarak vermiş olduğu kişisel verilerinin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, depo edilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme,  iş bu formu doldurarak açık rıza verdiğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. !!
İŞ BAŞVURU FORMU 

 


Evli Bekar
Az Orta İyi
Az Orta İyi